• Afspraken met vrijwilligers bij RVV Blijdorp

  Wie vrijwilliger wordt bij RVV Blijdorp, is natuurlijk van harte welkom. Om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat kinderen plezierig en veilig kunnen voetballen, heeft RVV Blijdorp een beleid op het gebied van het aannemen van vrijwilligers. Zo vraagt zij voor iedere vrijwilliger een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) aan.

  Ook houdt een van de jeugdbestuursleden een kennismakingsgesprek met een nieuwe vrijwilligers. Referenties worden gecheckt, bijvoorbeeld door te bellen met de club waar een nieuwe vrijwilliger voorheen actief is geweest. Ook wordt een nieuwe vrijwilliger gewezen op de gedragsregels die RVV Blijdorp heeft aangenomen. Dit zijn de algemene gedragsregels zoals NOC*NSF ze heeft opgesteld.

  Gedragsregels over seksuele intimidatie

  RVV Blijdorp neemt seksuele intimidatie serieus. Zij neemt de gedragsregels zoals NOC*NSF ze heeft vastgesteld en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen bij de club deze regels naleven. Het gaat om de volgende regels:

  • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt
  • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder door te dringen in het privé-leven van de sporter dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel
  • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik
  • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het aanraken geslachtsdelen, billen en borsten
  • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten
  • De begeleider zal tijdens training(sstages) en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer
  • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze persoon met de personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
  • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan
  • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon hierop aanspreken
  • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.


  In het kader van de naleving van deze regels heeft RVV Blijdorp een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Dit is Marjolein Leenderts en zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@rvv-blijdorp.nl. Zij is er voor iedereen binnen de vereniging die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging: voetballers, ouders, trainers, toeschouwers, bestuurders, vrijwilligers, etc. De VCP kan een onderwerp bespreekbaar maken in de organisatie en in overleg met het hoofd- en jeugdbestuur preventieve maatregelen opzetten.