• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  De stemgerechtigde leden van RVV Blijdorp worden hierbij uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, in het clubgebouw Noorderbocht 29,dinsdag 16 januari 2024 aanvang 19:30 uur.

   

   

  AGENDA

  01. Opening van de vergadering
  02. Ingekomen stukken, mededelingen
  03. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering**
  04. Terugblik huidige seizoen 05. Vooruitblik
  06. HR,Vacatures 06. Financiën ***
  07. Rondvraag
  08. Sluiting

  * Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem, met dien verstande dat indien een lid minderjarig is, zijn/haar stemrecht wordt uitgeoefend door zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden hebben derhalve toegang tot de algemene vergadering. Een stem uitgebracht door een wettelijk vertegenwoordiger van een lid wordt geacht te zijn een stem uitgebracht door dat lid.

  ** De notulen van de vorige ALV zijn door leden op te vragen via hoofdbestuur@rvvblijdorp.nl

  *** De te behandelen financiële stukken zijn voor leden beschikbaar bij de vergadering. Wilt u vooraf een exemplaar ontvangen mail dan uw verzoek uiterlijk vrijdag 12 Januari 2024 naar penningmeester@rvvblijdorp.nl.