• Sport en Respect

  Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan het voetbal. Een veilig sportklimaat zorgt ervoor dat de jeugd veilig kan opgroeien binnen de club en dat jongens en meisjes hun talenten kunnen ontwikkelen.

  Om dit te bereiken zullen alle voetbalpapa's en mama's het goede voorbeeld moeten geven. Het is belangrijk dat we elkaar leren aanspreken en dat er een cultuur ontstaat waarin dat normaal is.

  Voor het versterken van het veilige sportklimaat heeft het bestuur een commissie in het leven geroepen. De leden van de commissie zijn als ouder of vrijwilliger betrokken bij de club maar zijn geen trainer of bestuurslid. De commissie heet Sport&Respect en adviseert het bestuur over het verbeteren van het veilige sportklimaat zoals we dat bij RVV Blijdorp kennen.

  Overbodig!
  We willen als Sport&Respect comissie kwijt, hopelijk overbodig, dat we allemaal als ouders verantwoordelijk zijn voor het creëren van een omgeving waar kinderen veilig en met plezier kunnen voetballen. Dus wij als Sport&Respect commissie, maar ook trainers, coordinatoren en de papa's en mama's. Het spreekt natuurlijk voor zich.

  Wat doet de comissie wel en niet

  Sport&Respect is geen geschillencommissie, klachtenloket, rechter of politieagent.

  • we faciliteren gesprekken maar kunnen conflicten pertinent niet oplossen (dat moeten alle betrokkenen zelf doen)
  • we acteren op aangeven van rapportage formulieren die per mail worden ingezonden naar sportenrespect@rvvblijdorp.nl
  • we passen hoor en wederhoor toe
  • we doen niet aan waarheidsvinding (welles/nietes spelletjes...de waarheid ligt vrijwel altijd in het midden)
  • we adviseren aan het bestuur wat te doen bij ernstige conflicten
  • we leggen (adviseren) aan volwassen geen sancties/straffen op. Wel kan wangedrag consequenties hebben.
  • Neem contact op met onze vertrouwenscontactpersoon als er vermoeden is van seksueel wangedrag of kindermishandeling.


  Ervaar of zie je wangedrag op de club?
  RVV Blijdorp is één van de deelnemers aan de Rotterdamse Aanpak voor een Veilig Sportklimaat. De aanpak kent een aantal maatregelen: algemene omgangsvormen, eenduidige richtlijnen bij wangedrag, een overleg waarin verenigingen kennis en ervaringen delen en het formeren en versterken van de gedragscommissie. Ook onderling contact tussen verenigingen als er iets misgaat wordt gestimuleerd. De Rotterdamse Aanpak kenmerkt zich vooral door het bundelen van de krachten die aanwezig zijn in de Rotterdamse sportwereld: gemeente Rotterdam, Rotterdam Sportsupport, KNVB, amateurverenigingen, de betaald voetbal organisaties, maar ook partijen als de politie, het Centrum voor Jeugd en Gezin, en iedere andere partij die een rol kan en wil spelen in een Veilig Sportklimaat.

  Melden wangedrag via een rapportage formulier!
  Meld wangedrag altijd door het invullen van één van onderstaande formulieren en mail deze naar sportenrespect@rvv-blijdorp.nl. Maar voordat je dat doet: Heb je al contact gezocht met je coordinator? Het is belangrijk dat hij/zij ook op de hoogte is van wat er speelt.

  Wangedrag-spelers-in-en-om-het veld
  Wangedrag-buiten-het-veld-op-het verenigingsterrein
  Wangedrag-oudersverzorgers-en-bezoeker


  Sport&Respect als noodrem voor wangedrag jeugdspelers
  Een uiterste consequentie bij het stelselmatig vertonen van wangedrag kan zijn dat Sport&Respect het bestuur adviseert een lid voor onbepaalde tijd te schorsen of te royeren.

  • Bij het signaleren van conflicten of wangedrag spreekt de leiding de desbetreffende speler(s) daar als eerste op aan. De leiding zorgt er voor dat de spelers zich bewust zijn van het onderstaande waarschuwingensysteem dat we hanteren en dat het voortzetten van het wangedrag gevolgen kan hebben.
  • Bij voortduring van het wangedrag of ernstige misdraging of conflicten, geeft de leiding na onderling overleg de desbetreffende speler een eerste waarschuwing. De leiding stelt de speler en zijn ouders van de waarschuwing op de hoogte.
  • Een tweede waarschuwing aan dezelfde speler meldt de teamleiding bij Sport&Respect waarop een gesprek met de speler, een van zijn/haar ouders/verzorgers, een trainer of elftalbegeleider en een vertegenwoordiger van Sport&Respect volgt. Tijdens dit gesprek wordt de situatie besproken. Het gesprek vindt vooral plaats tussen de elftalbegeleider en de speler. De vertegenwoordiger van Sport&Respect leidt het gesprek in goede banen en zorgt er voor dat iedereen aan het woord kan komen. Ook zorgt de vertegenwoordiger van Sport&Respect er voor dat de speler en zijn/haar ouder/verzorger zich van de ernst van de waarschuwing bewust zijn. Een speler kan maar twee waarschuwingen zonder directe gevolgen krijgen.
  • Een eventuele derde waarschuwing heeft een direct advies tot schorsing tot gevolg. Kort na het ingaan van die schorsing heeft de speler en een van zijn/haar ouders/verzorgers een gesprek met twee vertegenwoordigers van Sport&Respect en het bestuur die de gevolgen van het advies te bespreken. In afstemming met de leiding van het team geeft Sport&Respect een advies aan het jeugdbestuur voor een schorsing voor meerdere wedstrijden tot uiterlijk het einde van het seizoen. Bij aanvang van het nieuwe seizoen besluit het bestuur tenslotte of ze van de geschorste speler het lidmaatschap voortzet of niet.  Zelfhulpkit voor trainers
  Komen je kids altijd te laat op de training? Maken ze ruzie met een teamgenoot? Vergeten ze spullen? Voor trainers is er een document beschikbaar met richtlijnen hoe je hier het beste mee kunt omgaan. In dit overzicht tref je ook je per leeftijdscategorie informatie over kinderen. Wat kunnen ze al en wat nog niet? En welke gevolgen dat heeft voor de training? Maar ook, welke sancties kan ik inzetten bij om dit vervelende gedrag te voorkomen. Bekijk ook die mooie film van de KNVB die vol met tips zit. Deel deze ook met ouders!

  Download: Voorkomen-wangedrag-Richtlijnen-voor-trainers  Sport&Respect is altijd in ontwikkeling
  Ervaring leert dat iedere casus die bij ons wordt aangemeld een eigen dynamiek kent. Maar ook dat iedereen bij onze club de bereidheid heeft om over conflicten te praten en over zijn/haar schaduw heen te stappen. Dat is wat ons betreft essientieel voor een goede verstandhouding.

  Wat ons allemaal bindt is dat we het beste voor hebben met onze kinderen. Kinderen waarvan we allemaal willen dat ze met plezier op hun jeugd terugkijken als ze aan RVV Blijdorp denken en waar ze vrienden voor het leven maken.

  In de waan van de dag en ons drukke bestaan als voetbal papa's en mama's proberen we ons best te doen om dit deel van de club te ondersteunen.

  Heb je een idee? Wil je toetreden tot de commissie? We vergaderen om de 4 weken bij iemand thuis en bespreken in vertrouwen zaken die op ons af komen en doen ons best om zaken in goede banen te leiden. Je bent van harte welkom.


  sportenrespect@rvvblijdorp.nl